Algemene Voorwaarden voor https://safeships.nl/

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://safeships.nl/, zoals deze
beschikbaar is gesteld door Safe Ships. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk
voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Safe Ships is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom
berust bij Safe Ships.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Safe Ships te mogen claimen of te veronderstellen.

Safe Ships streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de
informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor
geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 
Safe Ships aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij
via hyperlinks verwijzen.